บันทึกการศึกษา C++ : 001

posted on 16 Aug 2012 13:29 by inet03 in Personal directory Tech, Diary

บันทึกการศึกษา C++ : 001

#include <stdio.h> #include <iostream> #include <conio.h> int *Sub(){ int Me[] = {9,10,11,12}; return Me; // return reference pointer } int MyVal = 99; int main(){ unsigned char Ex[11]; scanf("%s", Ex); // Input ค่า printf("Input : %s \n",Ex); //ปริ๊นค่าออก int *Ext = Sub(); //รับค่า Array โดย Reference Pointer printf("Input : %d \n",Ext[sizeof Ext - 1]); //sizeof ตรวจนับขนาดของอาเรย์ std::cout << "Output : " << sizeof Ext << "\n"; int MyVal; MyVal = 88; std::cout << "In : " << MyVal << "\n"; std::cout << "Out : " << ::MyVal << "\n"; scanf("%s", Ex); return 0; } ผลลัพย์ Richter Input : Richter Input : 12 Output : 4 In : 88 Out : 99

Comment

Comment:

Tweet

Richter View my profile